O nas

Sanatorium "Po?udniowy" jest usytuowany w parkowym obszarze, z dala od szumu ulic w atmosferze komfortu i harmonii Zbudowany w 1976 roku wy??cznie dla kosmonautów. Trzypi?trowy budynek sanatorium ma niezwyk?? budow?, centralnym miejscem której jest Ogród zimowy, po??czony z korpusami: mieszkaniowym, leczniczym oraz ze sto?ówk? w tradycyjnym ukrai?skim stylu. Wszystkie znajduj? si? pod jednym dachem, co jest dogodnym rozwi?zaniem, zw?aszcza podczas zabiegów wodnych.

Obecnie sanatorium dysponuje 130 miejscami noclegowymi. Co gwarantuje cisz? 24 godziny na dob?. Nasz leczniczy wydzia? oferuje pe?en zakres zabiegów dla wszystkich go?ci. Proponujemy rozmaite wy?ywienie wed?ug poprzedniego zamówienia.

Nieod??czn? cz??ci? pobytu w uzdrowisku Truskawiec jest regularne spo?ycie mineralnej wody "Naftusja", która jest najcenniejszym bogactwem uzdrowiska! Trzykrotnie w ci?gu dnia wszyscy wypoczywaj?cy w Truskawcu odwiedzaj? pijalnie mineralnej wody Od naszego o?rodka do pijalni prowadz?  malownicze aleje parkowe, gdzie mo?na zobaczy? niezwyk?e drzewa, ptaków ró?nych gatunków i pokarmi? wiewiórki, które nie boj? si? ludzi. Spacery parkiem stanowi? integraln? cz??? w procesie leczenia w Truskawcu, w medycynie ten rodzaj leczniczego wp?ywu na organizm nazywany jest ?cie?k? zdrowia.

Sanatorium posiada du?y w?asny teren, oko?o 3,8 ha ziemi.

Ciekaw? propozycj? sanatorium Po?udniowy jest grota solna, która przyniesie ulg? na choroby uk?adu oddechowego, alergi? i podra?nienia skóry. Oferujemy równie? szeroki zakres zabiegów balneologicznych opartych na wyj?tkowych w?a?ciwo?ciach mineralnych wód kurortu Truskawiec. Wykwalifikowany i czujny personel, atmosfera spokoju i komfortu - zrobi? wypoczynek w sanatorium "Po?udniowy" niezapomnianym.

W okresie ostatnich kilku lat, stale zmieniamy si? na lepsze, co skutkuje znacznym zwi?kszeniem liczby go?ci i to jest - przejawem g??bokiego zaufania do nas.

Ka?dy, kto kiedykolwiek odwiedzi? nasz o?rodek, wracaj? do nas ponownie i ponownie, dbaj?c o zdrowie w "Po?udniowym".

Chcemy, ?eby i dla Ciebie
wypoczynek w naszym sanatorium sta? si? dobrym zwyczajem!

LICENCJA Nr АВ 394727, z dnia 4 marca 2008 r.