Komu wskazano leczenie "Naftusia" albo "kto pojedzie do Truskawca"?

12 December 2012

IMG_2764Tradycyjnie do nas zawsze przyje?d?aj? dwie kategorie pacjentów:                                                                                pierwsza - to ludzie, którzy przenie?li ostre choroby (ostre zapalenie p?cherzyka ?ó?ciowego, wirusowe zapalenie w?troby, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie p?cherza moczowego, operacj? na kamienie ?ó?ciowe, kamienie w nerkach, po drobieniu kamieni nerek albo  moczowodów) i potrzebuj? rehabilitacji (odnowy) po leczeniu szpitalnym, a dalej coroczn? profilaktyk? nawrotów.

Druga - ludzie, których zawsze nazywali?my "praktycznie zdrowymi", którzy mieszkaj?  w ekologicznie niesprzyjaj?cych regionach lub pracuj? ze szkodliwymi czynnikami produkcji.

Najlepiej obrazuj? t? sytuacj? badania przeprowadzone w Dniepropietrowsku, które wyznacza?y koncentracj? metali ci??kich w organizmie czterdziestu m?odych zdrowych ci??arnych kobiet, praca których w ?aden sposób nie jest zwi?zana z metalami. St??enie o?owiu i kadmu kilkakrotnie przekroczy?o norm?. Czyli sam fakt zamieszkania w du?ym centrum przemys?owym powoduje, ?e organizm potrzebuje oczyszczenia i uzdrowienia.

W ostatnich latach utworzy?a si? jeszcze jedna grupa ludzi, którzy stale przyje?d?aj? do nas: s? to ludzie, którzy ze wzgl?du na sw? prac? (s?u?ba publiczna lub prywatny biznes) nie maj? czasu na coroczne badania lekarskie.

Ci, którzy nie chc? swoim ?yciem potwierdza? przys?owie: "Nasz cz?owiek idzie do lekarza trzy dni przed ?mierci?, obcokrajowiec - trzy dni przed chorob?" i wykorzystuj? wypoczynek w Truskawcu do wykonania ogólnych bada?, testów biochemicznych, zbadanie poziomu cholesterolu we krwi, elektrokardiogram, badania USG narz?dów wewn?trznych i uk?adu moczowego, odwiedzenia urologa lub ginekologa. Nasz o?rodek ma smutn? statystyk? pierwszego rozpoznan? cukrzycy, zapalenia p?cherzyka ?ó?ciowego, diatezy solnej. Wiele chorób mo?na pomy?lnie leczy? pod warunkiem ujawnienia we w?a?ciwym czasie .

           

Czym Truskawiec ró?ni si? od innych uzdrowisk?      

 

Dla ka?dej choroby istnieje ca?a lista uzdrowisk, w których nale?y je leczy?. Ka?dy z nich ma prawo na ?ycie i tylko w praktyce pacjent mo?e wyznaczy?, która woda lecznicza jemu najbardziej jemu pasuje. Charakterystyczn? cech? Truskawieckiej "Naftusi" jest jej ma?a mineralizacja, mniej ni? 1 gram na litr, i jej dzia?anie opiera si? na kompleks substancji organicznych wchodz?cych w jej sk?ad, które w ko?cu rozpada si? na dwutlenek w?gla i wod?. Pij?c "Naftisi?" nie wnosimy do organizmu  dodatkowe sole mineralne tylko pobudzamy wydalanie nie utlenionych produktów wymiany, sole ci??kich metali, radionuklidów, oczyszczamy w?trob?, nerki, jelito, naczynia krwiono?ne.

Po drugie, "Naftusia" stymuluje dzia?alno?? gruczo?ów endokrynnych, odpowiedzialnych za odporno?? organizmu, podwy?szaj?c odporno?? organizmu do ró?nych infekcyjnych chorób.

Motywacja? Co otrzyma cz?owiek w zamian za sp?dzony w Truskawcu czas i wydane pieni?dze?

Ka?dy si? zgodzi, ?e inwestycja we w?asne zdrowie nie najgorsza lokat? ?rodków.

Je?li mówimy o pacjentach pierwszej grupy, którzy przyjechali na rehabilitacj?, to ka?da choroba ma swoje kryteria (w tym obiektywne) efektywno?ci uzdrowiskowego leczenia: Normalizacja testów czynno?ciowych w?troby (st??enie bilirubiny - z 24,0 mmol/l na pocz?tku leczenia do 12,0 na koniec, podczas gdy norma wynosi maks 20,5; transaminaz alaninowej - z 0,32 mkat/l do 0,138 norma do 0,19, parametry badania moczu z 110 leukocytów w polu widzenia z szybko?ci? do 3, podczas gdy norma do 6; szczawianów kryszta?y z 20 w polu widzenia (piasek) do 0 - to s? prawdziwe dane moich by?ych pacjentów.

Ludzie, którzy przyje?d?a do uzdrowiska pozbywaj? si? zm?czenia, wzrasta zdolno?? do pracy, normalizuje si? sen, apetyt, waga, sezonowe przezi?bienia omijaj? ich. Najbardziej obrazowo te zmiany mo?na zaobserwowa? u dzieci i nastolatków.

Co wi?c chcia?bym ?yczy? czytelników, naszych potencjalnym klientom?

Ludzkie cia?o to idealny mechanizm do przetrwania na Ziemi. Posiada skuteczny system wczesnego ostrzegania (wzrost temperatury, ci?nienia, przyrost masy cia?a, wreszcie - ból). Z nieznanych przyczyn, my wy??czamy te "alarmowe przyciski" przy pomocy leków - zamiast znale?? przyczyn? tych zaburze?, i dzia?a? na nie. S?owo "diagnostyka" moi pacjenci cz??ciej  stosuj? do swojego samochodu, ni? do w?asnego organizmu.

Je?eli natura stworzy?a choroby, to istniej? równie? i naturalne zasoby do ich leczenia i profilaktyki. Truskawiec to jeden z nich.

Na zdj?ciu Prokopiw Jurij

Kierownik leczniczego wydzia?u

sanatorium "Po?udniowy"

m. Truskaiwec

 

Komentarze

Wyślij
Zwracamy uwagę: wszystkie rubryki są obowiązkowe do wypełnienia