Komentarze o nas

Zostaw swój komentarz Podziękujemy :)

 
http://essay-zone.com
? 15-10-2016

Очень хороший санатории врачи хорошие, вот мне все понравилось в нем, красивый санатории, да есть не достаток но он не значительный в целом.

http://essay-zone.com
julianna13@gmail.com

Potapienkowa Lubow Kij?w
? 08-10-2013

Sanatorium po?o?ony w strefie parkowej. Powietrze czyste, ?wie?e, naoko?o pachnie traw? i kwiatami. W parku biegaj? wiewi?rki, kt?re bior? orzechy prosto z r?k. Droga do pijalni nie stanowi wysi?ku, ?piew rozmaitych ptak?w odci?ga uwag? od codziennych problem?w, troski, ci??kich my?li.
Personel czujny, ?yczliwy. Dobre lekarze. W sanatorium panuje domowa atmosfera. ????adny ogr?d zimowy jest niezwyk?? dla Truskawca atrakcj?. R?wnie? jest super sauna, biuro turystyczne.
Poptapienko Lubow.
Kij?w

Potapienkowa Lubow Kij?w
Elin_Lyba@ mail.ru

Walentina i Wladimir Niemcy
? 08-10-2013

Odpoczywali?my i leczyli?my si? w sanatorium "Po?udniowy" 18 dni w maju 2012 roku. Co go korzystnie wyr??nia, to: niedu?o ludzi, w?asna baza lecznicza, przyjemny i ?yczliwy stosunek obs?ugi, dobra lokalizacji sanatorium (przechadzki do pijalni, parkowa strefa), Wi - Fi.
Czasami przeszkadza?y prace remontowe w pomieszczeniu "ozokerytu".
Karmi? ca?kiem zadowalaj?ce, zawsze mo?na co? wybra? na zam?wienie wed?ug swojego smaku.
Generalnie uwa?amy, ?e o?rodek zas?uguje na tward? "4".
Walentina i Wladimir NIemcy

Walentina i Wladimir Niemcy
gievoj@ mail.ru

Stepanowicz W., Bia?oru?, m. Nowopolock Witebski obw?d
? 08-10-2013

Do sanatorium "Po?udniowy" je?d?? od 2001 roku. By?em tu ??cznie ju? siedem razy. Raz po skierowaniu leczy?em si? w sanatorium "Dnipro-beskid", jednak teraz zrobi?em ostateczny wyb?r na korzy?? "Po?udniowego". Czym mi si? podoba sanatorium? Pierwszy pow?d to jego niewielki rozmiar w por?wnaniu do innych du?ych o?rodk?w wypoczynkowych. Po drugie, jego po?o?enie - z dala od ruchliwych ulic i tras z ich zadymieniem. Zawsze id?c przez park w drodze do pijalni oddychasz czystym powietrzem Karpat, s?uchasz ptak?w i ogl?dasz wiewi?rki. Odleg?o?? do pijalni oko?o 1km r?wnie? jest plusem dla poprawy aktywno?ci. Przepi?kny zimowy ogr?d - nie ka?de sanatorium mo?e si? takim pochwali?! Ale najwa?niejsze to leczenie. Wszystkie procedury s? w jednym miejscu, personel jest uprzejmy, zabiegi odbywaj? si? g??wnie w pierwszej po?owie dnia. Super, masa?, ozokeryt. Niew?tpliw? zalet? jest zakup urz?dze? diagnostycznych, jak USG narz?d?w wewn?trznych. Szczeg?lnych s??w wdzi?czno?ci zas?uguje doktor Jurij Prokopow. To silny lekarz, kt?ry chocia? nie ma praktyki szpitalnej, otworzy? mi oczy na leczenie moich "chor?b". Jego proste zalecenia bardzo pomagaj? mi w polepszeniu stanu zdrowia. Ma bardzo dobre rozeznanie w osi?gni?ciach medycyny ?wiatowej, wida? ?e stale pracuje nad sob?. Jako cz?owiek jest optymist? i przekazuje sw?j optymizm pacjentom.
Co chcia?bym zaproponowa? kierownictwu sanatorium w celu poprawy pracy? Pierwsze - nie podnosi? dalej ceny na pobyt w sanatorium, teraz jest r?wnowaga z poziomem serwu. Drugie - polepszy? ?ywienie dodaj?c wi?cej ?wie?ych jarzyn. Nie ?a?owa? serwetek w jadalni, w zamian jednej serwetki na osob? podawa? 2-3 szt. Oczywi?cie na drzwiach jadalni wypada wywiesi? rozk?ad ?niadania, obiadu i kolacji. W ostatnich latach w sanatorium odnowiono wieczorki taneczne. Moim zdaniem to zbyt g?o?ne wydarzenie, nic innego w pokoju nie da si? robi?, my?l?, ?e ta?ce to wczorajszy dzie?, trzeba pomy?le? o innych animowanych zabawach z udzia?em turyst?w, na przyk?ad konkursach albo w innych.
I ostatnie, co dotyczy urz?dzenia ?cie?ek do pijalni i terytorium w okolicy dolnej pijalni. Nale?y spojrze? na to ?wie?ym pogl?dem i zaproponowa? kierownictwu miasta zrobi? z tym porz?dek. Wra?enie od nich psuje humor wczasowiczy. Wra?enie od urz?dzenia miasta r?wnie? pozostawia wiele do ?yczenia.
Z powa?aniem,
Stepanowicz W., Bia?oru?, m. Nowopolock Witebski obw?d

Stepanowicz W., Bia?oru?, m. Nowopolock Witebski obw?d
none@gmail.com

Horoszylow Konstantin, Riczko Tatiana z Ka?ugi
? 08-10-2013

W sanatorium "Po?udniowy" odpoczywali?my pod koniec maja - pocz?tek lipca.
Wybierali?my przez Internet, orientuj?c si? na ceny, oferowane us?ugi i komentarze. Nasze oczekiwania zosta?y zadowolone. Spotka?y nas ?yczliwie, wjechali?my za pi?? minut. Sanatorium jest bardzo kompaktowy i przytulny. Domowa atmosfera - wy?ywienie, stosunek personelu. Wybrali?my pok?j "standard", dla nas akurat, tyle ?e bez balkonu. Us?ugi medyczne dobrej jako?ci i wszystko blisko. Dobry stosunek wykwalifikowanych lekarzy.
Oryginalno?? sanatorium nadaje "ogr?d zimowy", gdzie po kolacji gra ?ywa muzyka, s? ta?ce dla ch?tnych. Zr??nicowane wypoczynek zapewnia szeroka oferta ciekawych wycieczek na ka?dy smak. Chodzili?my du?o, oddychaj?c ?wie?ym powietrzem z zapachem skoszonej trawy. W og?le, sanatorium w tym przedziale cenowym, naszym zdaniem jest dostojny.
Horoszylow Konstantin Riczko Tatiana z Ka?ugi

Horoszylow Konstantin, Riczko Tatiana z Ka?ugi
none@gmail.com

Swietlana (???otwa) i Jana (Litwa)
? 08-10-2013

Z mam? (ja mieszkanka ?otwy a mama z Litwy) odwiedzi?y?my sanatorium "Po?udniowy" ("Park zdrowia") pod koniec maja bie??cego roku. Odpoczywa?y?my prawie 2 tygodnie. Mimo, ?e ten o?rodek i jest nieco oddalony od centrum Truskawca, jest bardzo udanie usytuowany - w samym centrum szykownego parku. Spacery parkiem rano, po po?udniu i wieczorem do pijalni popi? mineralnej wody - to po prostu super: czyste powietrze, aromaty ro?lin i drzew, ptaki ?piewaj?, wiewi?rki r?czne biegaj? (jedz? z r?k) - pi?kne!
Przywitali nas bardzo mile, dosta?y?my wygodny i przytulny pok?j. Personel jest przyjazny i czujny. Pragniemy wyrazi? specjalne podzi?kowania dla naszego lekarza Jurija (za uwa?ny i czujny stosunek do naszego zdrowia) i administratorowi Annie (za go?cinne przyj?cie). Dzi?kujemy pracownikom gabinet?w zabiegowych Oldze, Oksanie, Nadii za ich uprzejmo??, uwag?, profesjonalizm i ?yczliwo??!
Du?ym plusem sanatorium jest r?wnie? to, ?e wszystkie procedury s? prowadzone w tym samym budynku, co oszcz?dza czas i si?y pacjent?w!
B?dziemy poleca? swym znajomym odwiedzi? w?a?nie sanatorium "Po?udniowy" dla odnowienia swojego zdrowia i dobrego wypoczynku!
Pozdrawiamy, Swietlana i Jana.

Swietlana (???otwa) i Jana (Litwa)
svetlana.d@gmail.com

Okasana Lomakina
? 08-10-2013

Odpoczywa?am z przyjaci??kami w lipcu 2012 roku, odpoczywa?am nie w pierwszy raz w Po?udniowym, lecz ba?a si? ?e on nie spodoba si? moim przyjaci??kom. Lecz one by?y zachwycone. Spodoba?o si? wszystko. Bardzo dobre leczenie (dzi?kuje wszystkim), wy?ywienie z uwzgl?dnieniem naszych diagnoz z mo?liwo?ci? wyboru. Procedury w jednym budynku, co bardzo wygodne. Dzi?kuje Oksanie, kt?ra ?yczliwie nas spotka?a, zawsze gotowa by?a pom?c. Weronice te? wielkie podzi?kowania. Je?li pojedziemy zn?w do Truskawca obowi?zkowo do Po?udniowego!

Okasana Lomakina
raisova_250468@mail.ru

Nikitina Irina, m. Moskwa
? 08-10-2013

By?am na Ukrainie po raz pierwszy, w Truskawcu, w sanatorium "Po?udniowy". Odpoczywa?am z 30 sierpnia do 13 wrze?nia 2012r. Przepi?kny odpoczynek, leczenie, do dzisiaj jestem pod wra?eniem od odpoczynku. Dobre zaplecze medyczne, odpowiednie jedzenie (dietetyczne), pi?kne miasto, czyste powietrze, lepszego nie spotyka?am .. Dzi?kuj? wszystkim: recepcjonistce Smidiuk Annie, kt?ra pierwsza spotka?a mnie w sanatorium, pomog?a wezwa? taks?wk? gdy wyje?d?a?am, Dzi?kuj? lekarzowi Weronice, to profesjona? swej sprawy, dzi?kuj? piel?gniarce Michajlowskiej Oldze, wra?liwa, delikatna i sympatyczna, piel?gniarce na dy?urze .. Lesie - cz?owiek pi?knej duszy .. Dzi?ki kelnerkom Irinie i Lesie za dobr? obs?ug? ... naprawd? chc? wr?ci? do Po?udniowego... pami?tam mi?o?? ... mam nadziej?, ?e spotkamy si? w nowym roku ... ...?yczymy Wszystkim m?dro?ci, dobra i hojno?ci. ?eby zdrowie nie zawodzi?o. ?eby humor zawsze by? dobry. W rodzinie ciep?o i przytulno??. Sukces?w, szcz??cia i powodzenia.

Nikitina Irina, m. Moskwa
nikitina111@mail.ru

Tatiana, m.Odessa
? 08-10-2013

Chc? opowiedzie? swoje wra?enia od pobytu w sanatorium "Po?udniowy" w listopadzie 2012 r. W tym sanatorium odpoczywa?am po raz pierwszy, chocia? w Truskawcu ju? by?am. Zdziwi?a mnie cisza, pe?ny spok?j, pi?kny Zimowy ogr?d i strefa parkowa , dobra ochrona ?cis?a, Wi - fi, wygodny rozk?ad pokoi, korpusu leczniczego, jadalni, rozmaity wyb?r da? pozostawi? dobre wra?enia od pobytu w sanatorium. Szczeg?ln? wdzi?czno?? chc? przekaza? dyrektorowi sanatorium Tatianie za zjednoczony fachowy zesp??, lekarzowi Jurijowi za sta?? trosk? i dobre leczenie, administratorowi Annie za ?yczliwo?? i ciep?e przyj?cie, piel?gniarkom: na zabiegach wodnych Oldze za fantastyczne wykonanie prysznic Szarko, hydromasa?e - Julii, na fizjoterapii - Nadii za niesamowit? obs?ug?, pokoj?wkom Oksanie i Maryi. Serdecznie dzi?kuj? za popraw? zdrowia, chcia?abym jeszcze nie raz odwiedzi? wasz o?rodek!

Tatiana, m.Odessa
katario@ukr.net