Nasza za?oga

Rybaczuk Tatiana

Rybaczuk Tatiana

Dyrektor

Witam serdecznie go?ci naszej witryny!
Na naszej witrynie znajdziecie ca?o?? informacji o naszym sanatorium, jego mo?liwo?ciach, ?wiadczonych us?ugach z zakresu leczenia i uzdrowienia organizmu.
O?rodek po?o?ony na terenie s?ynnego balneologicznego kurortu Ukrainy ?wiatowej s?awy - Truskawca, znanego ze swych wiecznie zielonych las?w i malowniczych krajobraz?w Karpat. Do sanatorium prowadz? aleje starego parku, spacer kt?rymi w po??czeniu z wype?nionym czaruj?c? ?wie?o?ci? i czysto?ci? powietrzem, tworz? unikalne warunki do wypoczynku, zapewniaj? spok?j niezb?dny do uzdrowienia cz?owieka.
Zapraszamy do wypoczynku i rekreacji w naszym o?rodku, b?d? zdrowy razem z nami!

Oksana Melaszenko

Oksana Melaszenko

Starszy administrator

Prawdziwa go?cinno?? wymaga mi?o?? do ludzi. My?l?, ?e jestem szcz??liwym cz?owiekiem, poniewa? lubi? sw? prac?, wype?nion? emocjami, mo?liwo?ci? kontakt?w z nowymi lud?mi i odpowiedzialno?ci?. Ka?dy z naszych go?ci oczekuje, ?e o niego dbaj? od samego pocz?tku: od zam?wienia i rozmieszczenia do pobytu.

Anna Smidiuk

Anna Smidiuk

Administrator

Najbardziej cenimy mi?e stosunki, mo?liwo?? tworzy? atmosfer?, kt?ra daje pozytywne emocje od pierwszych minut pobytu pacjenta (go?cia).

Prokopiw Jurij

Prokopiw Jurij

Kierownik leczniczego wydzia?u, lekarz urolog wy?szej kategorii.

Ludzkie cia?o to idealny mechanizm do przetrwania na Ziemi. Razem ze swoim cia?em mo?emy zrobi? je?eli nie wszystko, to przynajmniej wiele, przy spe?nieniu dw?ch warunk?w: po-pierwsze, trzeba chcie?, tzn. mie? motywacj?, a po-drugie, trzeba wiedzie? jak. Przy wsp??czesnej diagnostyce medycyna mo?e rozwi?za? wiele problem?w cz?owieka, poprawi? jako?? jego ?ycia.

Pilat Weronika

Pilat Weronika

Lekarz internista wy?szej kategorii

Organizm ma wy?szy stopie? organizacji ni? pojedynczy organ cia?a ludzkiego. W zwi?zku z tym, leczy? nale?y ca?y organizm. Zadaniem lekarza jest znalezienie klucza do uzdrowienia, kt?ry znajduje si? wewn?trz cz?owieka.

Makucki Taras

Makucki Taras

Lekarz USG wy?szej kategorii

Ka?da choroba jest uleczalna i pozby? si? przyczyny, kt?ra powoduje chorob? mo?na poprzez zmian? sposobu my?lenia o swoim zdrowiu, stosunku do ?wiata, jak r?wnie? systemu warto?ci.

Tiszkiewicz Ludmi?a

Tiszkiewicz Ludmi?a

Kierownik sto??wki

Odpowiednio dobrana dieta stanowi najkorzystniejsze t?o do wykorzystania r??nych ?rodk?w leczniczych, wspomaga dzia?anie tych ?rodk?w i ma dzia?anie terapeutyczne.
Profilaktyczne znaczenie diety polega na tym, ?e zapobiega przej?ciu choroby od zaostrzenia do chronicznego stadium.
Prawid?owe od?ywianie sprzyja zachowaniu zdrowia, odporno?ci do agresywnych czynnik?w ?rodowiska, wysokiej fizycznej i psychicznej wytrzyma?o?ci - jest najlepsz? drog? do zdrowia i d?ugolecia.

Deneka Olga

Deneka Olga

Kierownik gospodarczy

Komfortowe pokoje, pi?kny zimowy ogr?d rozmieszczony w sanatorium, zaplecze medyczne zapewniaj? warunki do przyjemnego i skutecznego wypoczynku oraz regeneracji si? organizmu.

Semiec Irina

Semiec Irina

Kelnerka

Jurkiw Oksana

Jurkiw Oksana

Jurkiw Oksana

Myhajlowska Olga

Myhajlowska Olga

M?odsza piel?gniarka

Oleksjuk Sofia

Oleksjuk Sofia

Piel?gniarka

Afanasjew Leonid

Afanasjew Leonid

Masa?ysta

Kartawczenko W?adimir

Kartawczenko W?adimir

Masa?ysta

Fedko Nadie?da

Fedko Nadie?da

Piel?gniarka

Taratylo Julia

Taratylo Julia

Piel?gniarka

Kataman Galina

Kataman Galina

Piel?gniarka

Skoczelas Lesja

Skoczelas Lesja

M?odsza piel?gniarka

Kowbasjuk Olga

Kowbasjuk Olga

M?odsza piel?gniarka

Monastyrska Galina

Monastyrska Galina

M?odsza piel?gniarka

Terlecka Oksana

Terlecka Oksana

M?odsza piel?gniarka

Rygal Natalia

Rygal Natalia

M?odsza piel?gniarka

Woroniak Wera

Woroniak Wera

Florysta