Wyzywienie

Тишкевич Людмила Ашимовна Заведующая столовой

Wy?ywienie - czynnik, który stale i skutecznie wp?ywa na organizm cz?owieka, stan jego zdrowia i zdolno?? do pracy.

Racjonalnie dobrane wy?ywienie sprzyja wyrabianiu ochronnej reakcji ludzkiego organizmu na niekorzystne warunki naturalnego ?rodowiska.

Szczególne znaczenie nabywa ?ywienie przy rozwoju u cz?owieka tego lub innego patologicznego procesu. Mówimy o dietetycznym albo leczniczym wy?ywieniu. Przy niektórych chorobach lecznicza dieta mo?e by? jedn? z g?ównych metod leczenia, przy innych - t?em, na którym leczenie b?dzie bardziej skuteczne.

W zwi?zku ze skomplikowan? ekologiczn? sytuacj?, która ma miejsce w naturalnym ?rodowisku, leczniczo-profilaktyczne ?ywienie (lecznicza dieta) nabywa coraz wi?kszego znaczenia.

W naszym o?rodków rekreacyjnym s? najcz??ciej stosowane takie diety:

- № 5 (choroby w?troby i dróg ?ó?ciowych);

- № 6 (dna i kamienie nerkowe);

oraz pomy?lnie wykorzystuj? si? inne diety:

- № 8 (oty?o??);

- № 9 (cukrzyca);

- № 15 (wskazania do tej diety s? ró?ne choroby, które nie wymagaj? specjalnej diety i bez leczenia zaburze? uk?adu pokarmowego. Zapewnia przej?cie do normalnej diety po u?yciu terapeutycznej diety).

Do?wiadczeni lekarze, personel medyczny, pracownicy sto?ówki, wysoko - wykwalifikowani kucharze robi? wszystko mo?liwe, ?eby go?cie, którzy przyje?d?aj? na leczenie poczuwa?y si? zdrowymi i szcz??liwymi i z zadowoleniem przyje?d?a?y do nas ponownie.

Wn?trze sto?ówki:

Столовая (галерея)

Pierwsze dania:

Первые блюда (галерея)

Drugie dania:

Вторые блюда (галерея)

Przek?ski zimne i sa?atki:

Холодные закуски и салаты  (галерея)

Desery:

Десерты  (галерея)